Asahi Thai, Japanese & Chinese Restaurant: 908-822-0900, 3600 Park Avenue, South Plainfield, NJ 07080

Menu: Menu 1 | Menu 2 | Menu 3 | Menu 4

Tel: 908-822-0900
Fax: 908-822-0901
Address: 3600 Park Avenue, South Plainfield, NJ, 07080